องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ( ภาคประชาชน) ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองของสมาชิก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
     
1
1
ดร.อนันต์ บูรณวนิช
ประธานผู้ก่อตั้งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
1
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION
ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองของสมาชิกและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1
คำปฏิญาณตน
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)
1.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐ โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม   
3.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม   
4.ข้าพเจ้าจะพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้แก่สังคมตลอดไป                
5.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติตลอดไป

1
 
 
 
นายธนาชัย  โตมาซา
ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)

063 467 6759
 
 
         คณะผู้บริหารและสมาชิก องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคลอันล้ำค่าของประเทศมา ณ ที่นี้
 
องค์กการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ปฏิรูป 2018
 
 
         นายธนาชัย  โตมาซา ผู้อำนวยการองค์การฯ สำนักงานใหญ่ ขอชื่นชม นายสงวน นาทวัฒน์หัตถพล ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ (ภาค7) จว.เพชรบุรี เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับ ผู้เดือดร้อนและเป็น ผอ.ที่ให้ความสำคัญกับองค์การฯ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพภายในองค์การฯอย่างต่อเนื่อง กระผม นายธนาชัย  โตมาซา ผู้อำนวยการองค์การฯ สำนักงานใหญ จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งมีที่ปรึกษาดังนี้
  ประกาศ  
           ด้วยขณะนี้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ สมาชิกภายในองค์การ ซึ่งได้พบว่า นายสงวน นาทวัฒน์หัตถพล ผอ.อ.ต.ร.ภาค 7 จังหวัดเพชรบุรีมีผลงาน ดีเด่นและเป็นที่น่ายกย่องแก่บุคคลในองค์การ
1 1 1

               นายอฑาเดช อินทรรักษา กรรมการบริหาร อ.ต.ร. สำนักงานใหญ่ เชิญ ผอ.เครือข่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ.เครือข่ายจังหวัด นครนายก  และ ผอ.เครือข่าย ปราจีนบุรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยร่วมคิดร่วมปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่28 ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

                                1          1

              นายอฑาเดช อินทรรักษา เชิญนายภัทรพล มานะสร้าง กรรมการบริหาร  อสมช.นายชาญมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร ผอ.เครือข่ายจังหวัด นครพนม เข้าร่วมสัมนา วิชาการ เรื่อง สถาบันทางการเมืองในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1

               อ.ต.ร.สำนักงานใหญ่พบปะสังสรรค์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบตรวจสอบ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมชี้แจงสถานะตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 ฉบับชั่วคราว) กับเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีที่ร้านอาหารแพริมน้ำอำเภอบางประกง

1

                 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย:การเข้าสู่อำนาจของสมาชิกรัฐสภาภายใต้โครงการสัมมนาสู่ท ศวรรษที่เก้าก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตย นายอฑาเดข อินทรรักษา กรรมการบริหาร อ.ต.ร. และ นายธีระพงษ์ เสริมเจนไชย ผอ.ฝ่ายวิทยากร อ.ต.ร. เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม พินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมี พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ เป็นผู้บรรยายสรุป

ประกาศ

            ด้วยบัดนี้ทางองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ได้ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้แอบอ้างชื่อและตำแหน่งในองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจโดยเสนอลตอบแทนสูงหรือเรียกค่าดำเนินการในการช่วยดำเนินการในเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งการกระทำของกลุ่มบุคคล ดังกล่าว ทำให้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากขอให้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบในทุกระดับโปรดช่วยกันตรวจสอบ พฤติกรรมของ กลุ่มบุคคล ดังกล่าวหากพบเห็นโปรดแจ้งสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)อ่านรายละเอียด

ข่าวดี

            ขณะนี้ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้ วิทยุสื่อสารโดยมีคลื่นความถี่เฉพาะของ องค์การฯ ซึ่งหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต้องการ ใช้วิทยุสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งในการนี้จะมีการอบรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ละ 20 ที่นั่ง โดยมีทั้งสองแบบคือ1แบบพกพา รายละเอียด 2 แบบติดตั้งในรถ รายละเอียด ติดต่อ สอบถามได้ที่ ผอ.ธนาชัย โตมาซา 08 3541 3758 และ ผอ.ศูนย์ข่าว พ.ต.ท.ธนพล บุนนาค 08 8615 9626

ประกาศ

            องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบัดนี้ นายบุญยงค์ จันทร์แสง ทีปรึกษาด้านกฎหมายของ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)ได้เข้ารับตำแหน่งและหน้าที่ภายใน องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

            องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)ขอขอบพระคุณรายการเปิดปมจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ได้กรุณาตีแผ่ข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้นำบัตรที่มีชื่อWorldcitizen ไปหลอกลวงขายให้กับชาวเขาในจ.เชียงใหม่โดยใช้ชื่อองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคพลเมือง)ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นข่าวแล้วมิได้เป็นสมาชิกขององค์การฯแต่ อย่างใดทำให้สังคมเกิดความสับสนและเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ขององค์การฯ ซึ่งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) นั้นเป็นองค์การฯ ที่อยู่ภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

สมาชิก อ.ต.ร.ทุกท่านที่่ต้องการประกาศกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดกรุณาส่งมาทาง E-mail ที่ webmaster@ongkarn-leio.org เฉพาะสมาชิก อ.ต.ร.
            สมาชิก อ.ต.ร.เก่าทุกท่านที่ต้องการต่อบัตรสมาชิก บัตรชำรุด ,เปลี่ยนบัตร เปลี่ยนชื่อ, เตรียมสำเนาบัตรเดิม, สำเนาบัตรประชาชน จัดส่งทาง EMS ติดต่อ 02-2230351   fax:02-2230352
            สมาชิก อ.ต.ร.ที่เข้าร่วมตรวจสอบ การเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศจะต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ประชาธิปไตยที่ “มนุษย์เท่าเทียมกัน” จาก มุสลิมไทยโพสต์ กฎหมายที่ควรรู้ หาศึกษาได้ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
 

1 ติดต่อ อตร.อีกช่องทางหนึ่ง


Web Site Hit Counters

เริ่มนับเมื่อ13/03/56