องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
“ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ อำนาจของประชาชน”

       ประวัติความเป็นมาขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หลังจากที่ได้ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ดร.อนันต์  บูรณวนิช ได้ริเริ่มก่อตั้งสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป จากการที่ได้ไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากการที่ส่วนราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักการเมือง ประชานชนทั่วไป ต่างมีปัญหาขัดแย้ง ตลอดจนการฟ้องร้อง ตีความกันมากมาย การทำงานมิได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่างคนต่างคิดต่างทำ ทำให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับการที่รัฐมิได้พิจารณายกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติของกฎหมาย กฎข้อบังคับใดที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”  แต่รัฐบาลไม่เคยออกกฎหมายยกเลิกให้เห็นเป็นประจักษ์

       ดร.อนันต์  บูรณวนิช  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงได้มีแนวคิดว่า
ถึงเวลาจำเป็นแล้วที่จะต้องก่อตั้งองค์การเอกชนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ  บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไทยทั่วไป จึงได้ริเริ่มก่อตั้งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐขึ้น เมื่อ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2545 เพื่อให้เป็นองค์กรของประชาชนเพื่อประชาชน โดยประชาชน ภายใต้เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช 2540 และโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 และ มาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นองค์การของประชาชน โดยประชาชนอย่างแท้จริง  และภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา   4 , 26, 28, 62 , 64 และ 87 ก็ได้รับรองไว้เช่นกัน

                 

 

เจตนารมณ์องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
1. จัดตั้งองค์การทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยรวบรวมผู้ที่ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบอำนาจรัฐ
2. รวบรวมกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มติ ครม. กฎกระทรวง ที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการแก้ไข
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
5. ให้ความร่วมมือกับองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศในการใช้กฎหมาย
ให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
   
 

 

 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 55/14 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02 003 4796 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.