1

ผู้อำนวยการเครือข่ายจังหวัด

                   อำนวยความสะดวกและบริการในภารกิจต่างๆแก่มวลสมาชิกองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
                  ขยายงานให้แก่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและศูนย์ประสานงานให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของ ศูนย์ประสานงานที่รับผิดชอบ
                  หาสมาชิกเพิ่ม  เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายงานของศูนย์ประสานงานองค์การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน)
                  ให้ความรู้ และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
                  จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการและสมาชิกเก่าและใหม่ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน

   

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ(คณะทำงานผอ.แต่ละจังหวัด)

 • เข้าร่วมบริหารงาน กับผอ.จังหวัด,อำเภอ( สังกัด) จัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน, สรรหางบการบริหาร,กำกับดูแลการบริหารและ กำหนดการบริหารให้เป้นไปตามหลักธรรมภิบาล
 • เป็นผู้ตรวจสอบการทำงาน, ปรับปรุงการทำงาน, ปัฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย บนความเสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และประชาชน
 • ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์แก่ บุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อประโยชน์ตน

อำนวยการกิจการพิเศษ

 • เป็นผู้ประสานงานแก่ มวลสมาชิก และขยายงานเครือข่าย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • อำนวยการด้านกิจการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แก่่สังคมให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง ตามหลักคุณธรรม และศิลธรรม
 • ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนองค์การและเครือข่ายจังหวัด, อำเภอ ให้เกิดความเข้มแข็ง
 • สนับสนุน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ

ผู้ตรวจสอบ,ผู้ตรวจสอบพิเศษ

 • ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐในระบบ กระบวนการยุติธรรม, อำนาจตุลาการ
 • ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรี การบังคับใช้กฏหมาย
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายออกกฏหมาย แก้ไขกฏหมาย
 
 

 

 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 
   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 55/14 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02 003 4796 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
update 26072013