จังหวัด ศรีสะเกษ

1
ในจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้งสำนักงาน  77 หมู่ 2 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ

   
  นายสุวรรณ  จันทาทอง  
     ผอ.เครือข่าย  
  089-717-6237  
นางนิศารัตน์  วสุเมธีรวัฒน์ นางสาวสุทธิกานต์  อ้อมชมภู นายสมหวัง  ระยับสี

รองผอ.เครือข่าย

  เลขานุการเครือข่าย

โฆษกเครือข่าย
081-074-9535   084-417-5813
นางเมฐิภาดา  ฉันไชย์ นางสาวอรใหม่  โคตพันธ์ นายทองดี  ขันตีกุล
รองโฆษกเครือข่าย ผู้ช่วยนายทะเบียน กรรมการผู้ตรวจสอบ
081-955-6946    
นางบัวแก้ว  กำลังดี นายไสว  ผิวจันทร์ นายอรุณ  คำเนตร

กรรมการผู้ตรวจสอบ

กรรมการผู้ตรวจสอบ    กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
     
อ.ขุญหาญ >กลับหน้าหลัก<